สารสนเทศ

สารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Read More
หน่วยงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลัง   ข้อมูลครู / บุคลากร   จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา เพศ