สารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการของครู
Read More
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลงานวิชาการของครู
Read More
บทคัดย่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ระเบียบงานวัดผล
Read More
ระเบียบงานวัดผลโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คำสั่งโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Read More
(login ด้วย Gmail โรงเรียน หริอ โดเมน pcrs.ac.th เท่านั้น) คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา2564  การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565  การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 สายงานผู้สอน ประมวลจริยธรรมข้..
แบบฟอร์มฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
Read More
รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564   แบบฟอร์ม รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 (doc) ตัวอย่าง แบบฟอร์ม รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 (doc) ตัวอย่าง แบบฟอร์ม รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 (pdf)   &nbs..
ผลงานทางวิชาการของครู
Read More
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการอ่านและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยครูชยุต  เครือมาลี
DLTV
Read More
เกี่ยวกับ DLTV เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                     โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห..
แบบเรียน online ชั้นัธมศึกษาปีที่ ๖
Read More
GAT/PAT GAT/PAT ตอนที่ 1          GAT/PAT ตอนที่ 2           GAT/PAT ตอนที่ 3 GAT/PAT ตอนที่ 4          GAT/PAT ตอนที่ 5            คณิต..
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
Read More
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 4 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 5 คณิตศาสตร์ ตอนที่ 6 ภาษาไทย ภาษาไทย ตอนที่ 1 ภาษาไทย ตอนที่ 2 ภาษาไทย ตอนที่ 3 ภาษาไทย ตอนที่ 4 ภาษาไทย ตอนที่ 5 ภาษ..
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Read More
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
  •  
  • 1
  • 2
  •