วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
สีประจำโรงเรียน : ขาว แดง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : อินทนิล
คำขวัญ : "นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
อัตลักษณ์ : ความรู้ดี มีคุณธรรม
เอกลักษณ์ : วิชาการเด่น เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
พันธกิจ

1. มุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นพลโลก และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางด้านความคิด

2. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมีสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่ส่งเสริมเกิดบรรยากาศการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
โรงเรียนพิชัยรัตนาคารมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก
ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง