สารสนเทศ

คำสั่งโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Read More
(login ด้วย Gmail โรงเรียน หริอ โดเมน pcrs.ac.th เท่านั้น) คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา2564  การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565  การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 สายงานผู้สอน ประมวลจริยธรรมข้..