สารสนเทศ

ผลงานทางวิชาการของครู
Read More
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความ สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลงานวิชาการของครู
Read More
บทคัดย่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ผลงานทางวิชาการของครู
Read More
บทคัดย่อการพัฒนาทักษะการอ่านและจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยครูชยุต  เครือมาลี