คำสั่งโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Detail :

(login ด้วย Gmail โรงเรียน หริอ โดเมน pcrs.ac.th เท่านั้น)

คำสั่งมอบหมายงาน ปีการศึกษา2564 

การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565

 การกำหนดชั่วโมงการกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 สายงานผู้สอน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุตคลากรทางการศึกษา

คำสั่งโรงเรียน ประจำปี 2565

คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นใัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครังที่ 47 คัดเงือกภาค 4 "ระนองเกมส์"

คำสั่งที่ 3 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อระบบเครื่องเสียงอาคาร 4 .5และ6

คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติกลั่นกรองข้อมูลครูที่ยื่นคำขอมีวิทยาฐานะหรือเลี่อนวิทยาฐานะ

คำสั่งที่ 5 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารความรู้ ความสามารถภาคปฎิบัติ

คำสั่งที่ 6 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าข่ายลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ฉบับแด้ไข

คำสั่งที่ 7 เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

คำสั่งที่ 8 เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นักเรียน ม.6

กุมภาพันธ์ 2565

ตำสั่งที่ 9 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว คลิก

ตำสั่งที่ 10 คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร คลิก

ตำสั่งที่ 11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ระบบ MOE Safety Center คลิก

ตำสั่งที่ 12 เวรรักษาการณ์ เดือนกพ.2565 คลิก

ตำสั่งที่ 13 คณะกรรมการพิจาณาโควต้้า ม.4  ปี 2565 คลิก

ตำสั่งที่ 14 โรงเรียนขยายผลทางวิชาการและวิธีการจัดการเรียนการสอน ม.ปลาย คลืก

ตำสั่งที่ 15  คณะกรรมการพิจารณาโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิก

ตำสั่งที่ 16 คณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 คลิก

ตำสั่งที่ 17 คณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) คลิก

ตำสั่งที่ 18 ควบคุมนักเรียนบาสเก็ตบอล คลิก

ตำสั่งที่ 19 โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ คลิก

ตำสั่งที่ 20 แต่งตั้ง ผบ.ลูกเสือและเนตรนารี  คลมีนาคม 

 มีนาคม  2565

คำสั่งที่  8 แก้ไข  คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ม.6 คลิก

คำสั่งที่ 21 คณะกรรมการพิจารณานักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย คลิก

คำสั่งที่ 22 คณะกรรมการสอบวัดลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 คลิก

คำสั่งที่ 23 คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข่อมูล คลิก

คำสั่งที่ 24 เวรประจำวัน เดือนมีนาคม 2565 คลิก

คำสั่งที่ 25 ู้ดูแลระบบ Student Care คลิก

คำสั่งที่ 26 คณะกรรมการสอบคัดเลือก นร.ห้งเรียนพิเศษ คลิก

คำสั่งที่ 2ึ7 เรื่องคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน

คำสั่งที่ 28 เรื่องคณะกรรมการรับรายงานตัว

คำสั่งที่ 29 เรื่องคณะกรรมการร่าง TOR ห้องคอมพิวเตอร์

คำสั่งที่ 30 เรื่องคณะกรรมการรับมอบตัวและลงทะเบียน

คำสั่งที่ 31 เรื่อง ควบคุมนักเรียนประกวดเยาวชนต้นแบบ

คำสั่งที่ 32 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติงาน

คำสั่งที่ 33 คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล 3 ด้าน

คำสั่งที่ 34 เรื่องคณะกรรมการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ

คำสั่งที่ 35 เรื่อง เวรรักษาการณ์ เมษายน 2565

คำสั่งที่ 36 เรื่อง กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ

คำสั่งที่ 37 เรื่อง ตรวจรับหนังสือ

คำสั่งที่ 38 เรื่อง เพิ่มเติม เวรรักษษการณ์ เมษายน

คำสั่งที่ 39 เรื่อง แก้ไขคณะกกรมการดำเนินการสอบห้องเรียนปกติ

คำสั่งที่ 40 - 265 ปี2565

คำสั่งโรงเรียน 2566

มกราคม คำสั่งที่ 1 - 8

กุมภาพันธ์ คำสั่งที่ 8 - 27

มีนาคม คำสั่งที่ 29 - 80