แบบเรียน online ชั้นัธมศึกษาปีที่ ๖
Detail :

GAT/PAT

GAT/PAT ตอนที่ 1          GAT/PAT ตอนที่ 2           GAT/PAT ตอนที่ 3

GAT/PAT ตอนที่ 4          GAT/PAT ตอนที่ 5           

คณิตศาสตร์

คณิตศาสต ตอนที่ 1        คณิตศาสต ตอนที่ 2          คณิตศาสต ตอนที่ 3

คณิตศาสต ตอนที่ 4         คณิตศาสต ตอนที่ 5         คณิตศาสต ตอนที่ 6 

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1    วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2         วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3

วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4    วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5

ภาษาไทย         

ภาษาไทย  ตอนที่ 1     ภาษาไทย  ตอนที่ 2         ภาษาไทย  ตอนที่ 3

ภาษาไทย  ตอนที่  4    ภาษาไทย  ตอนที่  5        ภาษาไทย  ตอนที่ 6

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1   ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2      ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 3

ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 4   ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 5     ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังคมศึกษา ตอนที่ 1     สังคมศึกษา ตอนที่  2    สังคมศึกษา ตอนที่ 3

สังคมศึกษา ตอนที่ 4     สังคมศึกษา ตอนที่ 5    สังคมศึกษา ตอนที่ 6