ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


04 | มี.ค. | 2564

ประกาศผลสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 และเงินค่าบำรุงการศึกษา IPและ IPCเพิ่มเติม


08 | เม.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ


26 | มี.ค. | 2564

สถิติการรับสมัครนักเรียน 2564 และราชื่อนักเรียนที่สมัครแต่ละวัน


19 | มี.ค. | 2564

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
09 | เม.ย. | 2564

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

07 | เม.ย. | 2564

การอบรมขยายความรู้่เพื่อรองรับการประเมินรางวัล OBECQA ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2564

31 | มี.ค. | 2564

ประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหาร

03 | มี.ค. | 2564

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รุ่น 115