ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)


29 | พ.ค. | 2563

แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์COVID-19


27 | พ.ค. | 2563

การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


25 | พ.ค. | 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


25 | พ.ค. | 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


15 | พ.ค. | 2563

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
14 | พ.ค. | 2563

สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ ของผู้ปกครองนักเรียน

07 | พ.ค. | 2563

การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

17 | พ.ค. | 2563

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

30 | มี.ค. | 2563

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)