ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รายละเอียด)

ประกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายละเอียด)

ติดต่อสอบถามขัอมูล E-mail : student2566@pcrs.ac.th

*****ระบบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566*****

 หมายเหตุ 

 1. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัคร online ให้นักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมทั้งแนบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

2. นักเรียนที่มีความประสงค์สมัคร onsite  ให้นักเรียนกรอกใบสมัครในระบบให้เรียบร้อยและพิมพ์ใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารต่างๆ มายื่นด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

 

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม 2)

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม 3)

 

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

 

ประกาศผลกรสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4