พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10
Detail :

พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10

การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เคมี  

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ โลกและดาราศาสตร์

การแข่งขันทางด้านคอมพิวเตอร์

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)

โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

การแข่งขันทางด้านคณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ประยุกต์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ทฤษฎี

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์