รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE
Detail :

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

เครือข่ายภาคใตตอนบน ครั้งที่ 10  ปีการศึกษา 2563  

วันที่ 19 – 20 กันยายน  2563  ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

แบบฟอร์มเพิ่ม,เปลี่ยนตัว,แก้ไข นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ชื่อ - นามสกุล นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน บรรยายพิเศษ “ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดระนอง”โดยคุณสหัส  ราชเมืองขวาง 

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แยกตามโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สอาดเผดิมวิทยา

เบญจมราชูทิศ

วิเชียรมาตุ

พัทลุง

สตรีพัทลุง

ดีบุกพังงาวิทยายน

สุรา​ษฎร์ธานี​

สุราษฎร์พิทยา

สวนศรีวิทยา

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

กัลยาณีศรีธรรมราช

สตรีระนอง

สภาราชินี จังหวัดตรัง

สตรีทุ่งสง

ภูเก็ตวิทยาลัย

ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กระบี่

อำมาตย์พานิชนุกูล

ศรียาภัย

ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

สตรีภูเก็ต

พิชัยรัตนาคาร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต