ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นางสาวอรัญญา ไกวัลวณิช
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ
นายอรรถวิทย์ สดุดี
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ
นางสาวพัชรินทร์ ไพโรจน์
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ
นายสมชาย กล้าแข็ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
การงานอาชีพ
นายยุทธพงษ์ อัจกลับ
ตำแหน่ง : ครู
การงานอาชีพ