ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นางสาวอลิษา ทองเจริญ
ตำแหน่ง : ครู
ศิลปะ
นายธวัชชัย นาคเอียด
ตำแหน่ง : ครู
ศิลปะ
นายดุษฎี เฮ่าหนู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ศิลปะ