ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นางกรองแก้ว ลิ่มตั้ง
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางกนกพร สุวรรณี
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตยาพร เตี้ยวสกุล
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจิตติมา พิทยาสุนทร
ตำแหน่ง :
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปภา ประทีป ณ ถลาง
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชฎาพร ชาตะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวลักขณา คงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทิพยวิมล เหตุทอง
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวรุ่งนภา บุญเฉลียว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเพ็ญนภา ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรษกานต์ พุ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม