ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นายศุภมนต์ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นายจักรินทร์ บุญณะแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางนภัสกร ฟองฟุ้ง
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนารีรัตน์ ทองแท้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวญาณี ประมูลทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนันธิดา แสงเฉวก
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางอมรรัตน์ อัมพะวัน
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวนูรมา อาลี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์
นางสาวเยาวรัตน์ สุริยงค์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์
นายสิทธิชน พิมลศรี
ตำแหน่ง : ครู
วิทยาศาสตร์