ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นายสงกรานต์ ปฐมอติชาต
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางขวัญเรือน หนูนะ
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวบุษยา กิ่งนอก
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวณิชกานต์ ตวงสิน
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวสกุลณา ยกย่อง
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสุนิสา สุขเขียว
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวนฤนาต หมะโอะ
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสาวเสาวภา เสาวคนธ์
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางสุธินี คงเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย
นางประทีป ชูแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
ภาษาไทย